SARADNJA SA FIRMAMA I POJEDINCIMA IZVAN FAKULTETA


U Laboratoriji za elektromotorne pogone posebna pažnja posvećuje se praktičnom radu u industriji. U fokusu ovih aktivnosti su rešavanja složenih, obično jedinstvenih problema iz oblasti pogona, zatim projektovanja, nadzor i puštanje u rad velikih pogona specijalnih namena. Razvoj prototipova i uređaja za potrebe industrije i pojedinaca. Analize, ekspertize i veštačenja u oblasti kojom se Laboratorija bavi. Davanje stručnih mišljenja.

Ove aktivnosti su od višestruke koristi za Laboratoriju i saradnike koji u njoj rade.

Rešavanje složenih praktičnih problema zahteva stalno proširivanje i nadgradnju znanja.

Sagledavanje ovih praktičnih problema omogućava nastavnicima i saradnicima koji rade u Laboratorij da svoj rad sa studentima bolje osmisle i usmere, kako bi ovi stekli što više korisnih saznanja iz oblasti pogona. U tom smislu, naročito treba istaći saradnju koju u poslednje vreme Laboratorija ima sa kompanijom MIKA Engineering. U okviru ove saradnje omogućeno je zainteresovanim studentima da steknu praktična znanja i veštine iz oblasti elektromotornih pogona i industrijske automatizacije, kao i da prošire svoja znanja rešavanjem praktičnih problema iz oblasti u kojima ova kompanija posluje izradom semestralnih, diplomskih i master radova (detaljnije...).

Ova vrsta aktivnosti omogućila je solidno opremanje i stalno inoviranje opreme u Laboratoriji, i u vremenima kada to nije bilo moguće na ranije uobičajene načine, finansiranjem od strane fakulteta. Ovo je bilo moguće na dva načina, ličnim radom i odricanjem saradnika, i donacijama firmi i pojedinaca sa kojima je ova stručna saradnja uspostavljena.

Od donatora posebno treba istaći DANFOSS, R.D.A. Co. Beograd i Fabriku kartona „UMKA”, a od saradnika PD Termoelektrane i kopovi „Kostolac”, d.o.o. Kostolac.