Predavanja za predmet Upravljanje elektromotornim pogonima - Elektrotehnički fakultet, Beograd

Organizacija predmeta (PDF 342 kB – izmene 27.2.2021.)

Link za prijavljivanje za MS Teams - Predavanja u prvoj nedelji će biti održana po objavljenom rasporedu.

Prvi deo gradiva (za I kolokvijum)

            Uvod (PDF 3,21 MB)

            Motor jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom - statika (PDF 2,9 MB - 01.04.2021.)

            Motor jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom - kočenje + dinamika (PDF 2,2 MB - 01.04.2021.)

            Aktuatori u jednosmernom pogonu (PDF 2,2 MB  01.04.2021.)

            Regulisani elektromotorni pogoni sa mašinama za jednosmernu struju (PDF 3MB)

Drugi deo gradiva (za II kolokvijum)

            Elektromotorni pogon sa asinhronim motorom - osnovni principi (PDF 0,820 MB29.05.2019.)

            Elektromotorni pogon sa asinhronim motorom - statika (PDF 0,750 MB)

            Elektromotorni pogoni sa skalarno upravljanim asinhronim motorom (PDF 1,06MB)

            Elektromotorni pogon sa asinhronim motorom - dinamika (PDF 2,91 MB)

            Vektorski upravljan asinhroni motor (PDF 1,23MB)

            Direktna kontrola momenta asinhronog motora (PDF, 1,22MB)

            Elektromotorni pogon sa PMSM: osnovni principi, statika, dinamika i vektorsko upravljanje (PDF, 1,03MB, 29.5.2019.)

Dodatno gradivo

            Merenje u regulisanim elektromotornim pogonima (PDF 2,49MB, 23.5.2018.)

            Merenje brzine regulisanog elektromotornog pogona (PDF, 967 KB, 23.5.2018.)