Predavanja za predmet Odabrana poglavlja iz Elektromotornih pogona

 

Uvod, organizacija predmeta – PDF (860kB, 6 strana)

Integracija elektromotornih pogona u savremene sisteme upravljanja i nadzora – PDF (2,14MB, 59 strana)

Uticaj mrtvog vremena naponskog invertora u pogonu sa asinhronom mašinom – PDF (3 MB, 31 strana)

Srednjenaponski frekventni pretvarači za pogon asinhronih motora – PDF (5,19MB, 106 strana)

Energetski efikasan elektromotorni pogon sa višefaznim motorom – PDF (904kB, 72 strane)

Energetski pretvarači za primenu u aplikacijama sa skladištenjem energije – PDF (11,8MB, 238strana)

Primena strujnih pretvarača učestanosti u elektromotornim pogonima – PDF (2,4MB, 56 strana)

Algoritam za upravljanje sistemom elektromotornih pogona premotača sa smanjenim brojem davača na bazi estimacije procesnih veličina – PDF (2,78 MB, 38 strana)

Prediktivno upravljanje - literaturu obezbeđuje predmetni nastavnik

Dvostrano napajane mašine - literaturu obezbeđuje predmetni nastavnik

Sajber fizički sistemi - literaturu obezbeđuje predmetni nastavnik