ISTRAŽIVANJA


U okviru istraživačkog rada u Laboratoriji je razvijeno više uređaja i laboratorijskih modela na kojima su vršena eksperimentalna istraživanja i verifikacije novih ideja iz oblasti pogona i upravljanja pogonima.
 

Prototip strujnog pretvarača učestanosti sa autosekvencijalnim strujnim invertorom.

Na ovom prototipu istraživan je poznati problem stabilnosti rada pogona sa strujnim pretvaračem učestanosti i asinhronim motorom. Vršene su analize skalarnih upravljačkih algoritama sa težištem na prevazilaženje problema prenapona za vreme tranzijentnih režima. Nadgradnja µP upravljačkog podsistema omogućila je istraživanje i razvoj originalnog algoritna vektorskog upravljanja za pogon strujni pretvarač-asinhroni motor. U toku su istraživanja algoritma za upravljanje momentom asinhronog motora koji se napaja iz strujnog invertora.
 

Četvorokvadrantni tiristorski regulisani jednosmerni pogon sa slabljenjem polja.

Upravljački sistem realizovan u kombinovanoj analogno-digitalnoj tehnici omogućio je istraživanje regulacionih metoda upravljanja za pogon sa širokim opsegom regulacije brzine. Na ovom uređaju testirano je originalno rešenje adaptivnog regulatora (ß-regulatora) pogodnog za primenu kod nelinearnih sistemima.
 

µP modul.

Na bazi 16-bitnog procesora 80c196KC razvijen je originalni modul (kartica Evropa formata) pogodan za primenu kod upravljanja pogonima, kako u istraživanju, tako i u industrijskim aplikacijama.
 

Naponski frekventni pretvarač.

Uređaj je namenjen edukaciji, ali i istraživanju. Na njemu je istestiran i verifikovan algoritam za regulisanje brzine asinhronog motora bez senzora brzine, a samo sa jednim davačem struje.
 

Univerzalni upravljački sistem za upravljanje tiristorskim ispravljačem UUSTI.

Na bazi µP modula razvijen je i proveren uređaj za potpunu kontrolu tiristorskog ispravljača. UUSTI se može prilagoditi za pojedinačno upravljanje monofaznim ili trofaznim mostnim ispravljačem, ali i kada su dva ispravljača u antiparalelnoj sprezi. U uređaju su integrisani regulatori struje, brzine i pozicije, ili neke procesne veličine. UUSTI je prvenstveno namenjen za primenu u elektromotornim pogonima, kod realizacije novih, ali i kod revitalizacije postojećih. Moguće ga je primeniti i kod tiristorskih ispravljača za druge namene, punjači i pražnjači baterija, elektrolize, sistemi bezprekidnog napajanja, i sl. UUSTI je razvijen u okviru Inovacionog projekta finansiranog od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.
 

Strujno vođeni čoper.

Tranzistorski dvokvadrantni strujno vođeni čoper, sa originalnim, robusnim rešenjima upaljača za tranzistore. Pogodan za primenu kod jednosmernih pogona srednje snage, kod kojih se zahteva visoka tačnost upravljanja, sa posebno visokim dinamičkim performansama.
 

Pogoni kao racionalni i kvalitetni potrošači.

U periodu od 1997. do 2001. vršena su istraživanja i razvoj pretvarača za pogone koji treba da omoguće rad sa jediničnim faktorom snage, sa sinusnom mrežnom strujom, i mogućnošću rekuperacije. U okviru ovih istraživanja razvijen je ispravljač sa strujnim vođenjem, koji upotrebljen u sklopu pretvarača za pogone obezbeđuje navedene karakteristike. Realizovani su prototipovi pretvarača i za jednosmerne i za asinhrone pogone. U sklopu ovih istraživanja razvijani su i algoritni upravljanja radom pogona po kriterijumu minimalne snage. Navedena istraživanja finansirana su u okviru Strateškog tehnološkog projekta kod Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije.
 

Sistem za precizno merenje brzine pomoću enkodera.

Četvorokanalni sistem za precizno, istovremeno merenje brzine u višemotornim pogonima. Uređaj spregnut sa računarom omogućava praćenje brzine i u dužim vremenskim intervalima. Razvijeni programi omogućavaju analizu rezultata kojom se može proveravati sinhronizacija više pogona, uravnoteženost mehaničkih delova pogona, sa tačnom detekcijom neuravnoteženih delova.
 

Laboratorijski model dvomotornog pogona.

Na ovom modelu, koji čine dva asinhrona motora koji su u mehaničkoj sprezi, testiraju se algoritmi upravljanja višemotornim pogonima koji se napajaju iz frekventnih pretvrača. Do sada su isprobane mogućnosti za kontrolu raspodele opterećenje kod spregnutih motora.